Za dobavitelje

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI PODJETJA

SPLOŠNI NAKUPNI POGOJI

 

I. Veljavnost

Splošni nakupni pogoji so sestavni del nakupnih poslov, v katerih kot kupec sodeluje SIJ Ravne Systems d.o.o. ali hčerinske družbe in se nahajajo na hrbtni strani pogodbe ali so sestavni del pogodbe, razen v primeru, da sta pogodbeni stranki izrecno in s pisnim sporazumom zavrnili njihovo uporabo. Vsaka sprememba ali odstopanje od splošnih nakupnih pogojev mora biti dogovorjeno pisno.

 

II. Cene in plačilni pogoji

 

Za posamični nakupni posel veljajo cene, ki so navedene na naročilu SIJ Ravne Systems d.o.o. in potrjene s strani prodajalca. Od dneva potrditve naročila dalje spremembe cen niso možne in veljajo za fiksne.Obveznost zapade v plačilo v rokih, določenih v potrjenem naročilu.

 

III. Dobava blaga

Prodajalec je dolžan SIJ Ravne Systems d.o.o. dobaviti blago v roku, ki je naveden na naročilu SIJ Ravne Systems d.o.o. in potrjen z njegove strani.Prodajalec je dolžan blago v dobavnem roku dobaviti do prevzemnega skladišča SIJ Ravne Systems d.o.o., ki je pogodbeni kraj izročitve blaga. Rok za dobavo blaga je bistvena sestavina pogodbe oz. naročila.Nevarnost za uničenje in poškodovanje blaga, do izročitve SIJ Ravne Systems d.o.o. , nosi izključno prodajalec.SIJ Ravne Systems d.o.o. ni dolžan sprejeti delne izpolnitve naročila in lahko v tem primeru v celoti odstopi od pogodbe.V primeru zamude z dobavo blaga dolguje prodajalec SIJ Ravne Systems d.o.o. za vsak dan zamude znesek v višini 0,1% od pogodbene cene celotnega blaga.

 

IV. Odgovornost

 

Prodajalec odgovarja za stvarne in pravne napake blaga. Prodajalec izrecno jamči, da je blago pred izročitvijo natančno pregledal in da je dobavljeno blago brez vseh napak in točno v skladu s potrjenim naročilom. V primeru, da ima blago kakršnekoli napako, ki se je pokazala kasneje, se šteje, da je prodajalec za to napako vedel, ne glede na dejstvo, ali gre za očitno ali skrito napako.

 

V. Jamčevanje za napake

 

SIJ Ravne Systems d.o.o. je dolžan blago na običajen način pregledati ali ga dati na pregled po izročitvi in takoj po tem, ko je to po normalnem teku stvari mogoče. SIJ Ravne Systems d.o.o. je dolžan očitne napake blaga grajati nemudoma po pregledu, skrite napake pa nemudoma po tem, ko so bile odkrite, sicer izgubi pravice iz naslova jamčevanja.

Prodajalec jamči za skrite ali očitne napake blaga v roku 12. mesecev od dneva izročitve. SIJ Ravne Systems d.o.o. ima v primeru upravičene reklamacije po svoji izbiri pravico zahtevati izpolnitev pogodbe, znižanje cene, ali odstopiti od pogodbe. Poleg jamčevalnih zahtevkov ima SIJ Ravne Systems pravico zahtevati povrnitev navadne škode in izgubljenega dobička.

 

VI. Sodna pristojnost

Za razmerja med pravdnima strankama se uporablja pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.